Lojitek Mühendislik

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum/kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum/kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin esasları kapsar.
(2) Ulusal iletim/dağıtım şebekelerine bağlanacak olanların sisteme uyumlu olarak bağlanması ile can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik iletim/dağıtım şirketlerince istenen teknik şartları yerine getirmesi şartıyla bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen tesisler aşağıda belirtilmiştir.
a) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ait işletme tesislerinde kullanılan demiryolu elektriklendirme cer hava hattına, demiryolu sinyalizasyon tesislerine enerji sağlayan düzenler,
b) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ait demiryolu sinyalizasyon ile istasyon ve demiryollarının özel haberleşme tesislerinin beslenmesi için kurulacak imdat grupları,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gibi gizlilik veya özel durumu nedeniyle Bakanlıktan izin alınarak proje onayı, kabulü ve tutanak onayı kendileri tarafından yapılan kamu kurum/kuruluşlarına ait elektrik tesisleri,
ç) Arazide veya şantiyelerde geçici olarak kullanılan ve ulusal elektrik şebekesine bağlantısı olmayan seyyar jeneratör grupları,
d) Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan, elektrifikasyon sistemi ve kontrol/kumanda binası dışında kalan her türlü idari bina, lojman, silo, atölye, sosyal tesis, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabrike, muvakkat bina, atık entegre tesis ve sahası, katı atık toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tesisi ve bunlarla ilgili gaz toplama tankları-balonları ile boru hatları-basınç regülasyon tesisleri, piroliz tesisleri, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı, kömür transfer limanları, doğal gaz iletim ve dağıtımına ilişkin boru hatları ile RMS istasyonları, su kuyusu, jeotermal enjeksiyon ve reenjeksiyon kuyusu, su deposu, gölet, set, vb. yapılar ile ulaşım yolları,
e) İlgili mevzuatı kapsamında idarelerce onaylanmış veya onaylanması gereken yapılar ya da yapılara entegre enerji teçhizatına ilişkin inşaat yapıları,
f) 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında olan tesisler,
g) Maden işletmelerindeki elektrik tesisleri,
ğ) Nükleer güç santralleri,
h) HES`lere ilişkin santral binası ve santral binası mekanik, elektrik ve elektromekanik ekipmanları, enerji iletim/enerji nakil hatları, şalt sahası/trafo merkezi, dağıtım merkezi, fider ve benzeri elektrik tesisleri hariç olmak üzere;
1) Depolama tesisleri,
2) Su iletim hatları ile bu hatlar üzerindeki sanat yapıları,
3) Yükleme havuzları, denge bacaları,
4) Santral binası duvarına kadar olan cebri borular ile bunlar üzerindeki ekipman ve teçhizat,
5) Tahliye kanalı ve ayakları ile üzerindeki sanat yapıları,
6) Enerji kırıcı havuzlar,
7) Kuyruk suyu tesisleri,
8) Su yapılarının yapımına imkan sağlayacak ulaşım yolları ve bu yollar üzerindeki sanat yapıları.
(3) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamında olup olmadığı konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşlarını, ya da Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) tam üyesi olmuş akreditasyon kuruluşlarını,
b) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren anlaşmayı,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Bakanlık birimi: Bakanlık merkez teşkilatının ana hizmet birimlerini,
d) Biyokütle elektrik santrali (BES): Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen enerji ile elektrik enerjisi üretim tesisi ve yardımcı tesislerini,
e) CE (Conformité Européenne) işareti: Üzerine iliştirildiği ürünün ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu ve insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren işareti,
f) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini (Comité Européen de Normalisation),
g) CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesini (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique),
ğ) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,
h) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
ı) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
i) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları,
j) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
k) EDAŞ: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
l) EKAT belgesi: 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği uyarınca elektrikle ilgili fen adamları için alınması gerekli Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesini,
m) Elektrik tesisi: Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili tesisleri,
n) EN: Avrupa standartlarını (European Norms),
o) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ö) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü (European Telecommunications Standards Institute),
p) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
r) Güneş elektrik santrali (GES): Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,
s) Hidroelektrik santrali (HES): Hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,
ş) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical Commission),
t) IEEE: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünü (Institute of Electrical and Electronics Engineers),
u) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization for Standardization),
ü) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
v) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
y) İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen gruplarını,
z) İndirici merkezler ve/veya şalt tesisleri: Elektrik ulusal iletim ve dağıtım şebekesindeki gerilimleri uygun seviyelerde değiştirmek için kurulan güç/dağıtım transformatörleri ile tamamlayıcı unsurlardan oluşan tesisleri,
aa) Jeotermal elektrik santrali (JES): Jeotermal kaynaklardan elde edilen ısı enerjisi kullanılarak elektrik üreten santraller ile yardımcı tesislerini,
bb) KET: Küçük ek tesisleri,
cc) Kojenerasyon santrali: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eş zamanlı olarak üretiminin gerçekleştirildiği elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,
çç) Kurulu güç: Üretim tesislerinde elektrik üreten tüm ünitelerin tam kapasite ile çalışırken ünitelerin ayrı ayrı ürettiği MWe cinsinden güçlerin toplamını; iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinde YG seviyesinden bağlı tesislerdeki trafo güçlerinin toplamı ile AG seviyesinden bağlı tesislerde bulunan alıcıların güçlerinin toplamını,
dd) LNG: Sıvılaştırılmış doğal gazı,
ee) OSB: Organize Sanayi Bölgesini,
ff) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni,
gg) Ön proje: Önlisans alınan bir üretim tesisinin; hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve teknik resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerle tesisin genel özelliklerini içeren projeyi,
ğğ) Proje: Yapılması planlanan tesise ait şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan standart, şartname, hesap ve teknik özellikleri,
hh) Proje firması: Tesisin/yapının etüt ve projelerini hazırlayan ve mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini meslek veya ana faaliyet konusu olarak seçmiş gerçek veya tüzel kişileri,
ıı) Proje onay birimi (POB): Elektrik tesislerinin, hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen DSİ, TEİAŞ, TEDAŞ, EDAŞ, EÜAŞ, OSB ve benzeri ihtisas sahibi kurum ve kuruluşları,
ii) Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS): Yetkili Eğitim Kuruluşlarınca elektrik tesislerinin projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak düzenlenen eğitimler sonucunda ilgili mühendislere verilen belgeyi,
jj) Rüzgar elektrik santrali (RES): Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,
kk) Sistem kullanım anlaşması: Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı,
ll) SMM: İlgili meslek odaları tarafından yetkilendirilen serbest müşavir mühendisi/mimarı,
mm) Taşıyıcı sistem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,
nn) Teçhizat: Elektrik tesislerinde kullanılan her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik ve mekanik ekipmanı,
oo) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
öö) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
pp) Teknik etkileşim analizi (TEA): Bulunduğu yörede rüzgar elektrik santralinin; Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerine ve MİT Müsteşarlığının sorumluluğunda işletilen sistemlere olan etkileşimi konusunda Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analizi,
rr) Termik elektrik santrali (TES): Katı, sıvı ve gaz yakıtlar yakılarak ısı enerjisinden elektrik üreten tesisleri,
ss) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,
şş) Tip: Üretilmesi planlanan mamulü temsil eden ürünü,
tt) Tip proje: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan elektrik tesislerindeki, enerji hattı ve aydınlatma direkleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuat ve standartlar kapsamında akredite kuruluşlar tarafından tip testleri yapılmış donanımlarının POB veya Bakanlığın bu amaçla yetki verdiği kurum/kuruluşlar tarafından onaylanan projesini,
uu) Transformatör/trafo merkezleri/postaları: Elektrik dağıtım şebekelerinde dağıtım transformatörü, dağıtım panosu, kesici/ayrıcı ve benzeri aygıtların tamamını ya da bir bölümünü içine alan tesisleri,
üü) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
vv) TÜBİTAK BİLGEM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezini,
yy) Tüketim tesisi: İletim veya dağıtım şebekesine bağlanarak özel anlaşmalar ile enerji alan tüketicilere ait tesisleri,
zz) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,
aaa) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,
bbb) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tüm tesisleri,
ccc) Yetkili eğitim kuruluşu: Elektrik tesisleri konusunda proje hazırlayacak mühendislere eğitim vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, POB`lar, akredite kuruluşlar ve ilgili meslek odalarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İlgili mevzuat, standart ve dokümanlar
MADDE 5 – (1) Elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgili olarak;
a) Türk Standartları ya da TSE tarafından kabul gören başka ülkelerin standartları ile CEN, CENELEC ve ETSI tarafından hazırlanan EN ve benzeri bölgesel standartlar; IEC ile ISO ve benzeri kuruluşlar tarafından hazırlanan uluslararası standartlar,
b) IEEE, ASME, ASTM ve benzeri kuruluşlar tarafından hazırlanan ve uluslararası kabul gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar,
c) Yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri,
ç) Elektrik piyasası ilgili mevzuatı,
d) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler ile usul ve esaslar,
esas alınır.
(2) Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur.
(3) Elektrik tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da ürün belgesi veya dizayn sertifikasına sahip olma şartı aranır. Ayrıca, tesislerde kullanılan ve AB Direktifleri kapsamında olan malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gereklidir.
Eğitim sertifikası ve mesleki belgeler
MADDE 6 – (1) Projelerin niteliklerine göre ilgili branş mühendisleri tarafından hazırlanması ve imzalanması esastır.
(2) Paftaları, hesapları ve raporları imzalayan jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme mühendislerinin PUS sahibi olması zorunlu olup aynı zamanda aşağıdaki belgelerden birine sahip olması gereklidir.
a) Kamuda görev yapan ve çalıştıkları kuruma ait projeleri hazırlayan mühendislerde; kamuda jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme ve diğer meslek branşlarında mühendis olarak çalıştıklarını belgeleyen resmi yazı,
b) Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik firmasında ve/veya şirketinde mühendis olarak görev yapan ve üçüncü şahıslara ait projeleri hazırlayan mühendislerde; ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren ticaret belgesini, diploma suretini, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı bildirim belgesi veya aylık prim ve hizmet belgesi ile o şirkette branşında mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin başlıklı yazısı,
c) Serbest olarak çalışan ve üçüncü şahıslara ait projeleri hazırlayan mühendislerde, branşlarına ait serbest olarak çalıştıklarını gösterir meslek odalarından alınmış SMM/serbest müşavir mühendislik belgeleri,
ç) Sahibi olduğu veya çalıştığı şirkete ait projeleri hazırlayan mühendislerde; sadece diploma sureti, Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı bildirim belgesi veya aylık prim ve hizmet belgesi ile o şirkette branşında mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin başlıklı yazısı.
(3) Elektronik ve elektronik-haberleşme mühendisleri kendi branşları dışındaki elektrik projelerini ilgili meslek odasından “Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler SMM Belgesi” almak kaydıyla düzenleyip imzalayabilirler.
(4) PUS alınmasını gerektiren eğitim konuları, ilgili mevzuat ve standartlar esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
(5) Bakanlık, PUS`a ilişkin alınması gereken eğitim konularında güncelleme yapabilir ve eğitim konularını güncel olarak yayımlar.
(6) PUS belgesi bir defada 5 (beş) yıllık süre için verilir.
Yetkili eğitim kuruluşları
MADDE 7 – (1) PUS eğitimleri; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, akredite kuruluşlar, POB`lar veya ilgili meslek odaları tarafından verilebilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında elektrik tesislerinin projelendirme ve tasarım hesaplarına ilişkin eğitim vermek isteyen tüzel kişiler; verecekleri eğitimlerle ilgili eğitim konularını, eğitimlerin kapsamını, eğitmenlere ilişkin bilgileri Bakanlığın görüşüne sunar. PUS eğitimi vermesi Bakanlıkça uygun bulunan başvuru sahiplerinin unvanları ve verecekleri eğitim konuları Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
(3) Eğitim konularının içeriği hazırlanırken yürürlükteki mevzuat, geçerli standartlar ve güncel mühendislik uygulamaları dikkate alınır. Verilecek olan eğitimler, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan eğitim konularını kapsar.
(4) Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak PUS almaya hak kazanan mühendislerin isimleri, meslek branşları, eğitim konuları, belgenin düzenlenme tarihi ve geçerlilik süresi gibi hususlar yetkili eğitim kuruluşunun internet sitesinde liste halinde güncel olarak yayımlanır. Güncellenen listeler, internet sitesinde yayımlanmak üzere yetkili eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa da gönderilir.
(5) Düzenlenen PUS veya Yetki Belgesinde; belgenin verilmesi, geçerlilik süresi, sonlandırılması ve iptaline ilişkin hususlar belirtilir.
Yetki devri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi bu işlemleri ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte yapabilir ya da kurum, kuruluş veya tüzel kişilerden hizmet alarak ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırabilir.
(2) Bakanlık, tesislerin proje onay ve kabul işlemleri ile tutanak onay işlemleri yetkilendirmesini; tesislerin niteliği, yetkilendirilen tüzel kişiler ile yetkilendirme süresi ve benzeri bilgileri içerecek şekilde, bir benzeri EK-1`de yer alan belge ile düzenler ve internet sitesinde yayımlar. Gerekli görülmesi halinde cari yıl içerisinde yapılan yetkilendirmeler, Bakanlık Oluru ile geçerlik süresi en az ilan edildiği yılın sonuna kadar olmak üzere revize edilerek, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır.
Usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) POB`lar bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip, proje, hesap ve raporların kapsamı, hazırlanması, sunuluşu ve onayına ilişkin usul ve esasları belirleyerek yayımlayabilir.
(2) Proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin kabulü yapılamaz.
(3) Proje onayı yapılmayan tesislere hiçbir suretle enerji verilemez.
(4) Proje onayı yapılmadan kurulan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesisler tespit edilmeleri durumunda Bakanlıkça görevlendirilecek veya yetkilendirilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından mühürlenerek inşaatları, montajları, çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alır veya aldırır.
(5) Bu Yönetmeliğin usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir husus ortaya çıkarsa, Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.
(6) Bakanlık, gerekli görmesi halinde, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Hazırlanması, Sunulması ve Onayı
Projelerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) Proje dosyalarında, asgari olarak “Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı”nda (EK-2) belirtilen dokümanlar yer alır. POB`lar gerekli görmeleri halinde Bakanlık görüşü alarak EK-2`de belirtilenlere ilave doküman belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler.
(2) Projeleri, hesap ve raporları düzenleyen ve imzalayan PUS sahibi mühendislerin tasarım yaparken; yerinde incelemenin yanında, yürürlükteki ilgili mevzuat, standartlar, uygulama kodları ile ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yayımlanan şartname, usul ve esasları dikkate almaları gereklidir.
(3) Projelendirme sürecinde EK-5`te önerilen Elektromekanik Teçhizat Standartları Listesi kullanılabilir.
Projelerin sunulması
MADDE 11 – (1) Önlisanslı/Lisanslı üretim tesisleri için projeler, EK-3`te verilen başvuru örneğine uygun dilekçe ekinde Bakanlık POB`a, diğer tesisler için ise ilgili POB`ların internet sitelerinde ilan ettiği dilekçe örneklerine uygun olarak aşağıda verilen belgelerle birlikte ilgili POB`lara sunulur.
a) Lisans/tesis sahibi veya yetkili temsilcisinin imza sirküleri sureti,
b) Pafta ve dokümanlara imza atan mühendislere ait PUS suretleri,
c) POB`lar tarafından istenen sayıda proje paftaları,
ç) Projenin idari belgeleri ile teknik rapor ve hesaplarının 1 (bir) takım çıktısı,
d) Proje ve dokümanların tamamının POB`lar tarafından istenen formatta ve elektronik ortamda 1 (bir) adet kopyası.
Projelerin onayı
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerin incelenmesi ve onayı ilgili POB tarafından yapılır.
(2) Hazırlanan projeler ile belirlenen standartların bu Yönetmeliğe kavramsal olarak uygunluğu incelenir. Proje onayı için inceleme aşamasında istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, doküman, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftalar, başvuru sahibi tarafından ilgili POB`a sunulur.
(3) Elektronik ortamda sunulan projelerde ve/veya basılı doküman üzerinden yapılan detaylı inceleme sırasında tespit edilen eksik ve hatalı hususlar başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde bildirilerek ilgili hususların 15 iş günü içerisinde düzeltilmesi istenir. Tespit edilen eksik ve hataların tamamının bu süre içerisinde giderilememesi halinde projeler yazı ile iade edilir.
(4) Gerekli belgelerin eksiksiz olduğu görüldükten ve detaylı inceleme ile projelerin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, sunulan projelerin onaylandığı hususu yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerin süresi 15 iş gününü geçemez.
(5) Onaylanan projeler 5 yıl geçerlidir. Söz konusu projelerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla projelere ilişkin geçerlik süresi, lisans/tesis sahibinin talebi üzerine bu Yönetmelikteki şartları da taşıması halinde proje onayını yapmış olan POB tarafından uzatılabilir.
(6) İlgili POB`a onaylatmadan elektrik tesislerinin onaylı projelerinde tadil yapılamaz.
(7) Üretim tesislerinde elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn sertifikası ya da lisanssız üretim tesislerinde TSE Kritere Uygunluk Belgesi, ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı adına lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB`a sunulur. Bu belgeler;
a) Branş mühendisleri tarafından imzalanmaz ve ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz.
b) İlgili POB`un arşivinde muhafaza edilip kayda alınarak talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulur.
c) Aynı teçhizatın kullanılacağı diğer elektrik tesisi projelerinde tekrar talep edilmez.
ç) Listelenerek senede bir defadan az olmamak üzere Bakanlığa bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Üretim tesisleri ön proje onayı
MADDE 13 – (1) Üretim tesislerine ilişkin olarak önlisansın alınmasını müteakip, EK-4`te belirtilen dokümanlar ilgili POB`a sunularak ön proje onayı alınabilir.
(2) Tüm proje ve dokümanların sunularak proje onay işleminin gerçekleşmesi halinde, ayrıca ön proje onay işlemi gerekli değildir.
(3) Ön proje onayı sadece önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri için yapılabilir.
Üretim tesislerinin yapımına başlanılması
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisanslı üretim tesislerinin inşaatına başlanabilmesi için aşağıdaki iş ve işlemlerin tamamlanmış olması gereklidir;
a) Lisans alınması,
b) Proje onayının alınması,
c) Meri mevzuat uyarınca diğer kurum/kuruluşlardan alınması gerekli onay ve izinlerin alınması.
Teknik ve idari sorumluluk
MADDE 15 – (1) Proje paftaları ile destekleyici belge, hesap ve raporları imzalayan PUS sahibi mühendisler ve/veya Proje Firması yetkilisi; hazırlanan projelerin, hesap ve raporların ilgili mevzuata, standartlara uygunluğundan sorumludur.
(2) Proje onayını yapan POB ve mühendisleri; hazırlanan projelerin, hesap ve raporların bu Yönetmeliğe kavramsal olarak uygunluğundan sorumlu olup detay, uygulama ve imalattan doğabilecek her türlü sorumluluk proje müellifi, lisans/tesis sahibi ve yüklenicinin sorumluluğundadır.
(3) Lisans/tesis sahibi; elektrik tesisinin projelendirilmesi işlemleri ile gerekli onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından sorumludur.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan projeler için düzenlenen Tip Sertifikası, Dizayn Sertifikası, TSE Kritere Uygunluk Belgesine veya üniversiteler tarafından verilen uygunluk belgelerine ilişkin sorumluluk, belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş ile lisans/tesis sahibine ait olup ilgili POB sorumlu tutulamaz.
(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki elektrik tesislerine ilişkin teknik sorumluluk proje onayını yapan kurum/kuruluştadır.
HES`lerin bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan bölümleri
MADDE 16 – (1) HES`lerin bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan bölümlerinin proje onayı ve onaylı projesine göre kabul işlemleri ile tutanak onayı işlemleri bu Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içerisinde DSİ`nin düzenleyeceği ikincil mevzuat kapsamında DSİ tarafından gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 17 – (1) 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerine ilişkin Bakanlık Oluru ile yapılan ve kamuoyuna duyurulan yetkilendirmeler yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kurum ve kuruluşlara yapılmış proje onay başvuruları, 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılır. Söz konusu projelerin, içeriğindeki eksik ve yanlışlıklar nedeniyle bu Yönetmeliğin yayımından sonra onaylanmayarak iade edilmesinin akabinde tekrar proje onay başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen projeler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) 16 ncı maddede DSİ tarafından yapılacağı belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususlar düzenlenene kadar, HES`lerin bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan bölümlerinin;
a) Proje onay işlemleri, 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin,
b) Kabul ve tutanak onay işlemleri, 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uyarınca DSİ tarafından yapılır.
(4) Bu Yönetmelikteki proje mühendislerinin PUS`a sahip olmasına ilişkin hükümler 1/1/2016 tarihine kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anti-Spam Quiz: